Kwaliteit

De kwaliteit van ons onderwijs wordt op verschillende manieren bevorderd. De schoolleiding stimuleert hiertoe een onderzoekende houding bij de docenten. De kwaliteit van alle (les)activiteiten wordt regelmatig geëvalueerd. Daarnaast gaat de school in gesprek met leerliingen en ouders via klankbordgroepen en de omgeving. De school betrekt hen zo bij het verbeteren van de kwaliteit van ons onderwijs.

Aan de basis van kwaliteitsbeleid staat de PDCA-cirkel (Plan, Do, Check, Act). Deze cyclus is een bewezen hulpmiddel om continu verbeteringen door te voeren en daarvan te leren.

Opbrengsten

De slagingspercentages in 2018 waren voor de havo 82% en het vwo 90%. Meer informatie over de kwaliteit van het onderwijs kunt u vinden op de site van de inspectie: www.onderwijsinspectie.nl. Spieringshoek neemt deel aan het projecto 'Scholenopdekaart'. Het is een instrument dat alle kwaliteitsaspecten waarop een school beoordeeld wordt, zichtbaar maakt. In de loop van het schooljaar worden de resultaten op de site onder de knop 'Scholenopdekaart' voor iedereen zichtbaar.

Tevredenheidsonderzoeken

Via enquêtes, die onder ouders, leerlingen en medewerkers worden afgenomen, werkt Spieringshoek voortdurend aan de kwaliteit van de school en het onderwijs. De resultaten van deze onderzoeken zijn op deze website te vinden.

Collegiale visitatie

In het kader van het bestuurlijk samenwerkingsverband Semper Movens doen scholen bij elkaar kwaliteitsonderzoek. Leden van de werkgroep kwaliteitszorg maken deel uit van de visitatiecommissie bij andere scholen. In dit schooljaar vindt visitatie plaats op Spieringshoek.

Het technasium van Spieringshoek neemt deel aan het netwerk Rijnmind. De scholen binnen dit netwerk visiteren elkaar jaarlijks als 'critical friend'.

 

Agenda
woensdag, 18 september
donderdag, 19 september
19.30 uur: ouderavond 4 vwo
vrijdag, 20 september
zaterdag, 21 september
zondag, 22 september
maandag, 23 september
dinsdag, 24 september

 

Fotoalbum
Naar de fotoalbums