Dé school voor havo, atheneum en gymnasium

 

Financiën

Schoolkosten

Sinds de ‘wetswijziging vrijwillige ouderbijdrage’ per 1 augustus 2021 kennen wij in Nederland vier categorieën van schoolkosten. Spieringshoek kijkt elk jaar kritisch naar de diverse kostenposten en de hoogte van de bedragen.

Vier categorieën

De wet vrijwillige ouderbijdrage onderscheidt vier soorten schoolkosten:

Categorie 1

Kosten voor school. Het gaat om lesmateriaal dat een leerling in een specifiek jaar nodig heeft.

Categorie 2

Kosten voor ouders. Het gaat hierbij om kosten voor voorgeschreven persoonsgebonden materiaal dat langer dan een jaar meegaat.

Categorie 3

Elektronische informatiedragers

Categorie 4

Extra activiteiten

Categorie 1

In het kort houdt de wet het volgende in: de school draagt de kosten van lesmateriaal dat een leerling in een specifiek jaar nodig heeft, zoals leerboeken, werkboeken, BINAS, examenbundels, eigen leermateriaal van de school en gelicentieerd digitaal lesmateriaal.

De leermiddelen worden kosteloos aan de leerlingen in bruikleen gegeven, maar blijven eigendom van de school. Spieringshoek hanteert geen borgregeling. De gratis schoolboeken worden naar het huisadres gestuurd.

De school kan (administratie-)kosten in rekening brengen als het leermiddelenpakket op verzoek van de leerling gedurende het jaar wijzigt of omdat leermiddelen bij inlevering beschadigd zijn. Als een leerling een boek kwijt is, moet hij/zij het boek zelf aanschaffen.

Categorie 2

De ouders betalen het ‘voorgeschreven persoonsgebonden materiaal dat langer dan een jaar meegaat’. Hierbij kunt u denken aan een atlas, woordenboeken, een rekenmachine, schrijfmateriaal, gymkleding etc.

Daarnaast kan de school een vergoeding vragen voor bijvoorbeeld een schoolpas omdat een schoolpas valt onder de voorgeschreven persoonsgebonden materialen die langer dan een jaar meegaan.

Categorie 3

Voor de kosten voor elektronische informatiedragers – categorie 3- geldt: de school kan ouders vragen een device – bijvoorbeeld een laptop – voor hun kind te kopen, maar de school kan dit niet verplicht stellen.

Wanneer ouder(s)/verzorger(s) om financiële redenen geen device aanschaffen, kunnen zij via Stichting Elk kind doet mee een laptop aanvragen waarmee het device bij The Rent Company gratis kan worden besteld.

Voor ouder(s)/verzorger(s) die om andere redenen geen device aanschaffen, bestaat de mogelijkheid om bij de school een device aan te vragen. De school zorgt in dit geval voor een volwaardig alternatief, dit device kan echter alleen op school gebruikt worden en de school niet verlaten.

Categorie 4

De overheid draagt zorg voor de basisfinanciering (lumpsum) van het onderwijs. Onze school wil de leerlingen meer bieden dan met deze financiering mogelijk is. Elk schooljaar kunnen leerlingen daarom deelnemen aan buitenschoolse activiteiten, kiezen uit bijzondere of extra vakken en zijn er verschillende excursies/werkweken. Om dit mogelijk te maken zijn wij afhankelijk van de vrijwillige ouderbijdrage.

De hoogte en doeleinden van deze ouderbijdrage bespreken we elk jaar met de medezeggenschapsraad. Leerlingen, waarvan de ouders/verzorgers de bijdrage niet betaald hebben, worden nooit uitgesloten van deelname. Om een activiteit te laten doorgaan moeten echter wel voldoende ouderbijdrage zijn ontvangen. Eventueel zijn wij genoodzaakt om een activiteit te annuleren. Natuurlijk restitueren wij dan de betaalde bedragen.

Naast de ouderbijdrage kunnen ouders/verzorgers worden aangesproken op kosten van vrijwillige activiteiten voor leerlingen die buiten de reguliere schooltijden plaatsvinden. Alle activiteiten worden tijdig aangekondigd met opgave van kosten.

Daarom vragen wij van ouders een algemene schoolbijdrage en een leerjaargebonden bijdrage.

Met de algemene schoolbijdrage kan de school voorzieningen in stand houden die niet kunnen worden betaald uit het geld dat de school van de overheid krijgt. Het gaat om zaken als:

 • culturele activiteiten, theaterproducties en vieringen;
 • voorzieningen in de mediatheek;
 • kluisjes, verzekering, schoolpas;
 • kennismaking- en introductieactiviteiten;
 • CJP-pas voor alle leerlingen.
 • vieringen

Bij de leerjaargebonden schoolbijdrage gaat het om activiteiten en excursies die bijvoorbeeld plaatsvinden tijdens een activiteitenweek. Een excursie is een aanvulling op het reguliere onderwijsprogramma die bijdraagt aan verdieping van de lesstof en biedt leerlingen de kans om ook buiten het schoollokaal te leren.

Ouders/verzorgers krijgen aan het begin van het schooljaar informatie over de hoogte en samenstelling van de ouderbijdrage. Het verzoek tot het betalen van de vrijwillige ouderbijdrage gebeurt via Wiscollect. Binnen de betaalomgeving kunnen ouders/verzorgers aangeven of zij de vrijwillige ouderbijdrage volledig, gedeeltelijk of niet willen voldoen.

Vrijwilligheid

Het al dan niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage heeft géén effect op de toelating van de leerling. Ook is het betalen ervan geen voorwaarde om uw kind te laten deelnemen aan de reguliere onderwijsactiviteiten, examens en extra activiteiten.

Als ouders ervoor kiezen de vrijwillige ouderbijdrage niet te voldoen, heeft dat voor de desbetreffende ouders en leerlingen geen consequenties. Wanneer echter een substantieel aantal ouders ervoor kiest om de vrijwillige ouderbijdrage niet te voldoen, zal de school een aantal voorzieningen niet meer of in geringe mate kunnen aanbieden. Voor werkweken en meerdaagse excursies kan de school besluiten dat deze alleen doorgang vinden als een groot deel van de ouders zich bereid verklaart hiervoor te betalen.

Vrijwillige ouderbijdrage per leerjaar

Zonder de eventuele extra kosten bedraagt de vrijwillige ouderbijdrage per leerjaar:

Leerjaar 1: € 161,-
Leerjaar 2: € 138,-
Leerjaar 3: € 78,-
Leerjaar 4: € 133,-
Leerjaar 5: € 113,-
Leerjaar 6: € 118,-

Specifieke vrijwillige ouderbijdrage voor de brugklas en klas 2 en klas 3

 • De extra kosten voor het Technasium bedragen € 100,- .
 • De extra kosten voor de sportklas bedragen € 100,- .
 • De kosten van de (studie)reizen worden afzonderlijk met u afgerekend. U krijgt daarvoor een aparte nota.

Aandachtsfunctionaris hulp bij schoolkosten

Heb je kinderen tussen de 4 en 18 jaar? Heb je schoolspullen 📚 nodig en wil je kind op sport- 🎾 of muziekles 🎤 ? Heb je hier niet genoeg inkomen voor? Doe mee(r)! met hulp van Stichting Leergeld en Jeugdfonds Sport & Cultuur. Kijk meer voor meer informatie of hulp bij een aanvraag op www.stroomopwaarts.nl/doemeer .

Klik hier voor de brochure.

 

Heb je hulp nodig bij het betalen van de schoolkosten, dan kun je contact opnemen met de aandachtsfunctionaris Sapana Badri (aandachtsfunctionaris@spieringshoek.nl).

Verzekeringen

Ongevallenverzekering

In de collectieve ongevallenverzekering die de school voor alle leerlingen heeft afgesloten, is onderstaande ongevallendekking opgenomen:

 • een uitkering bij overlijden van € 5000,-.
 • een uitkering bij blijvende invaliditeit van maximaal € 50.000,-.
 • geneeskundige kosten tot een bedrag van € 2500,-.
 • tandheelkundige hulp per element van € 2500,-.

De verzekering is van kracht tijdens de schooluren en evenementen in schoolverband, en gedurende het rechtstreeks gaan van huis naar school en omgekeerd. De verzekering kent geen eigen risico.

Leerlingenverzekering

Het is mogelijk via www.leerlingenverzekering.nl een eigendomsverzekering af te sluiten voor uw zoon of dochter. De kosten bedragen € 29,- per leerling per schooljaar.

Inlogcode: Ouders Wachtwoord: Inloggen1.

 

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt!

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie of het lesgeld van kinderen (tot 18 jaar) bij wie thuis tijdelijk of langdurig weinig geld is, zodat ook zij mee kunnen doen. Omdat geld nooit een belemmering mag zijn om deel te nemen aan activiteiten kan Het Jeugdfonds Sport en Cultuur helpen!

Wilt u gebruikmaken van het Jeugdfonds Sport & Cultuur? Dit kan door een aanvraag in te dienen met de hulp van een intermediair. Bij ons op school kunt u hiervoor contact opnemen met de aandachtsfunctionaris, mevrouw Badri (aandachtsfunctionaris@spieringshoek.nl). De intermediair vult, samen met u, enkele gegevens in. Wanneer de aanvraag wordt goedgekeurd door het Jeugdfonds Sport & Cultuur, kan uw zoon of dochter direct starten met de sport- of cultuuractiviteit. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt dan de contributie of het lesgeld aan de vereniging of cultuuraanbieder.

Wilt u meer informatie over het Jeugdfonds Sport & Cultuur? Kijk dan op de website www.jeugdfondssportencultuur.nl/zuidholland