De Tweede Fase: de bovenbouw

De bovenbouw van het voortgezet onderwijs staat sinds 1999 bekend onder de naam de Tweede Fase (waarbij de onderbouw als eerste fase gezien wordt).

De profielen

In de bovenbouw van het havo en vwo kiezen de leerlingen een profiel. Een profiel is een combinatie van vakken die naar inhoud en aanpak raakvlakken met elkaar hebben. Via een profiel heb je een betere aansluiting op vervolgopleidingen en beroepssectoren. Er zijn vier profielen:

  • Cultuur en maatschappij (C&M)
  • Economie en maatschappij (E&M)
  • Natuur en gezondheid (N&G)
  • Natuur en techniek (N&T)

Het profiel "Natuur en gezondheid" sluit goed aan op allerlei studies in de gezondheidszorg: het havoprofiel Natuur en gezondheid op hbo-Verpleegkunde en het vwo-profiel op medische studies op de universiteit. Het profiel Economie en maatschappij sluit goed aan op talloze economische studies.

Elk profiel is op dezelfde manier opgebouwd. Zo kennen alle profielen een gemeenschappelijk deel waarin die vakken zitten die alle leerlingen moeten volgen, zoals Nederlands, Engels, lichamelijke opvoeding en maatschappijleer. Naast dit gemeenschappelijk deel heeft elk profiel een zogenaamd profieldeel. Daarin zitten die vakken die kenmerkend zijn voor het gekozen profiel. Als derde onderdeel kennen de profielen een vrij deel waarin die vakken opgenomen zijn die niet in een van de profielen zitten (bijvoorbeeld management en organisatie) of waarin vakken gekozen kunnen worden die in een ander profiel zitten (bijv. de kunstvakken muziek en beeldende vorming).Op het vwo wordt een tweede moderne vreemde taal gekozen.

De vrije ruimte, de maatschappelijke stage

Vanuit de maatschappij wordt er steeds meer op aangedrongen dat leerlingen een verantwoordelijke rol spelen in de maatschappij. Om de leerlingen zich hierin te laten ontwikkelen, dient elke leerlingen van Spieringshoek (vanaf de vierde klas) een maatschappelijke stage te vervullen. Hierbij kunt u denken aan het verzorgen van trainingen en het helpen in verzorgingshuizen of bij een kinderboerderij. Om dit proces goed te regelen, werkt Spieringshoek met een coördinator maatschappelijke stage. Ondanks de mogelijkheid de maatschappelijke stage af te schaffen, heeft Spieringshoek besloten de stage in stand te houden, omdat de leerlingen op deze manier een actieve bedrage leveren aan de maatschappij en hun directe omgeving op een andere manier leren kennen.

Studielast

Alle profielen hebben dezelfde studielast. Onder studielast verstaan wij de tijd die de leerling  gemiddeld moet besteden aan al het werk voor dat profiel (zowel thuis als op school, maar bijvoorbeeld ook aan excursies). De studielasturen zijn per vak wettelijk vastgelegd. De school verdeelt die studielasturen over lesuren, huiswerk, zelfstudie, excursies e.d.
Elk leerjaar in de bovenbouw heeft een studielast van 1600 uren; dat betekent dat de wetgever ervan uitgaat dat een gemiddelde scholier 40 schoolweken 40 uur per week werkt.

PTA

Ieder leerjaar krijgen alle leerlingen een compleet overzicht waarin per vak alle toetsen en opdrachten staan. Dit overzicht heet het Programma van toetsing en afsluiting (PTA). In het PTA staat niet alleen de datum en de tijd van de toets, maar ook een precieze omschrijving van de stof en de manier waarop de toets meetelt in de bepaling van het (eind)cijfer. De PTA’s verschijnen jaarlijks ook op de website van de school.

KWT

Voor de bovenbouwleerlingen is er KWT op maat. Als er vraag naar extra lessen is, zal dit in overleg buiten het lesrooster om gerealiseerd worden.

CIjfers

Aan het begin van het jaar ontvangt elke leerling specifieke informatie over de Tweede Fase en wat er van hem of haar verlangd wordt in de bovenbouw. De bovenbouwleerlingen ontvangen driemaal per jaar een rapport, met uitzondering van de examenklassen. Daarop staat voor elk vak het voorlopige cijfer (met een decimaal). Het voorlopige cijfer is gebaseerd op alle tot dan voor het vak afgelegde toetsen. Op het laatste rapport staat het eindcijfer in een heel cijfer vermeld. Voor de beslissing ter bevordering gelden de normen van het eindexamen (zie het hoofdstuk overgangsnormen). De eindexamenleerlingen ontvangen een overzicht van de studieresultaten.

Huiswerk en studie-uren

Hoewel Spieringshoek de uitgangspunten van de tweede fade en de doelstellingen daarvan onderschrijft (zoals het ontwikkelen van zelfstandigheid), hecht de school aan het belang van een goede uitleg door docenten, gevarieerde lessen en een regelmatige controle van het huiswerk. Spieringshoek vindt dat leerlingen gestimuleerd moeten worden om elke dag hun werk te doen door te laten zien dat de opgegeven stof bestudeerd en verwerkt is. Dat lijkt soms schools, maar het geeft een uitermate goede voorbereiding op het vervolgonderwijs. Als er geconstateerd wordt dat het huiswerk, zonder geldige reden, niet gemaakt is, zal dit op dezelfde dag in lokaal 008 alsnog gemaakt moeten worden. Er moet rekening mee gehouden worden dat er geen privéafspraken gemaakt kunnen worden voor 16.40 uur (9e uur).

Uiteraard blijft Spieringshoek zich inspannen om die vaardigheden te trainen die voor goede resultaten en voor een goede aansluiting op het vervolgonderwijs noodzakelijk zijn.

Om dit alles te stimuleren, moeten alle bovenbouwleerlingen vier uren per week studeren in het studiecentrum. In het studiecentrum zijn tevens oefenmateriaal en computers beschikbaar om het rendement van deze uren zo hoog mogelijk te maken.

 

Agenda
woensdag, 18 september
donderdag, 19 september
19.30 uur: ouderavond 4 vwo
vrijdag, 20 september
zaterdag, 21 september
zondag, 22 september
maandag, 23 september
dinsdag, 24 september

 

Fotoalbum
Naar de fotoalbums