Een school voor havo, atheneum en gymnasium

Medezeggenschapsraad

Elke school voor voortgezet onderwijs moet een medezeggenschapsraad hebben. Een inspraakorgaan van personeel, ouders en leerlingen, die het beleid van de school in de breedste zin van het woord beoordeelt.

Zo heeft de mr instemmingsrecht of adviesbevoegdheid op organisatorisch en onderwijskundig gebied. Zaken als het jaarlijks terugkerende formatieplan of de begroting zijn onderworpen aan het oordeel van de mr.

De mr komt in de volledige samenstelling ongeveer acht keer per jaar bijeen. Daarnaast vergadert de personeelsgeleding apart. Zij raadplegen en informeren de ouders en de leerlingen die zitting hebben in de mr, de ouderraad respectievelijk de leerlingenraad. De mr vergadert in verschillende samenstellingen.