Dé school voor havo, atheneum en gymnasium

Medezeggenschapsraad

De mr wil in deze periode de belangrijkste beleidsveranderingen binnen de school positief-kritisch volgen en in het belang van de leerlingen, de school en de personeelsgeleding meedenken over beleidsaangelegenheden.

De mr streeft naar een open, eerlijke en productieve communicatie met de achterban, de schoolleiding en de raad van toezicht. De mr ziet zichzelf in de communicatie met schoolleiding en raad van toezicht als ‘critical friend’.

Overlegpartners en achterban

De mr vertegenwoordigt in diverse geledingen:
- de medewerkers van de school
- de ouders/verzorgers van de leerlingen
- de leerlingen

De rector-bestuurder vertegenwoordigt het bevoegd gezag en is degene met wie de mr regulier overlegt. Daarnaast heeft de mr twee keer per jaar overleg met de raad van toezicht. In voorkomende gevallen kan de mr overleggen met de ouderraad en de leerlingenraad.

De bijeenkomsten van de mr zijn in principe openbaar en kunnen dus door belangstellenden bijgewoond worden. De vergadermomenten worden gepubliceerd in het jaarrooster van Spieringshoek.

Reguliere werkzaamheden

In de Wet medezeggenschap Scholen (WMS) is vastgelegd welke zaken de directie aan de mr dient voor te leggen voor instemming of advies en waarover de mr door de directie geïnformeerd moet worden. Daarnaast mag de mr de schoolleiding ook op andere onderdelen adviseren, in het belang van de school, medewerkers en leerlingen.
Hierbij gaat het bijvoorbeeld over:

- Begroting
- Formatieplan
- Jaarverslag
- Schoolplan
- Scholingsplan
- Taakbeleid
- Arbobeleid
- Personeelsbeleid
- Onderwijstijd
- Ouderbijdrage
- Leerlingenzorg

Samenstelling van de mr

De personeelsgeleding (pmr):

Jacqueline Klaassen, voorzitter
Bart Lucassen, secretaris
Erno Allen
Veronique Bloemsaat
Sander Weenink
Nicole Willemse

De oudergeleding:

Esther Blaauw
Annemieke Sakko
Rob Buijtendijk

De leerlingengeleding:
Claire de Bruin
Lorenzo Hagestein
Tybére Ouhlous

De mr is te bereiken via het e-mailadres: secretaris.mr@spieringshoek.nl