Afspraken en regels

Op onze school volgen ongeveer 1400 leerlingen onderwijs. Dat betekent dat er regels
en plichten zijn waaraan iedereen zich moet houden. Die regels zijn er niet om de regels,
maar om iedereen in  deze school zich veilig te laten voelen. Uitgangspunt daarbij is de
opvatting dat wij respect voor elkaar moeten hebben.

Algemeen

Spieringshoek is een katholieke school.  Respect voor de ander staat bij ons hoog in
het vaandel. Aanstootgevende kleding – ook door middel van teksten op shirts
bijvoorbeeld – is verboden. In zulk soort gevallen mogen docenten leerlingen naar
huis sturen om zich anders te kleden. Ook het dragen van hoofdbedekking zoals petten,
hoofddoekjes en andere hoofddeksels is op onze school verboden.

Een belangrijk kenmerk van onze katholieke scholengemeenschap is vertrouwen
en sfeer. Belangrijke voorwaarde daarvoor is respectvol omgaan met ieder persoon.
Daarom is er ruimte voor ieders eigen culturele en religieuze achtergrond. Waarden
als solidariteit, zorg en geduld staan centraal. Wij willen daarom niet dat leerlingen
groepen vormen uitsluitend op basis van taal, etnische achtergrond, identiteit of
geloofsovertuiging en daarmee andere leerlingen buitensluiten. Wij kiezen voor
gedragsregels die mogelijke vooroordelen ten aanzien van verschillende groepen
in onze samenleving proberen te voorkomen. Groepsvorming ontstaat door het
spreken van een andere taal dan Nederlands, door het dragen van kleding met
nationalistische en politieke opdruk of door het dragen van kleding die nadrukkelijk
aangeeft tot welke geloofsovertuiging men behoort (zoals hoofddoekjes, keppeltjes,
etc.). Vanwege een gelijke behandeling en benadering van alle leerlingen zijn deze
uitingen op onze school en tijdens verplichte lesvervangende activiteiten buiten de
school, zoals excursies, dus niet toegestaan. Met het ondertekenen van het
inschrijfformulier geven ouders aan van de regels die op de school gelden op de
hoogte te zijn en dit beleid van de school te accepteren.

Het gebruik van mobiele telefoons in de school is niet toegestaan. Leerlingen
die menen toch van een telefoon gebruik te moeten maken, lopen de kans dat
hun telefoon (en hun SIM-kaart) in beslag wordt genomen, die zij vervolgens met
een sanctie bij de afdelingsleider kunnen ophalen. Daarnaast  willen wij niet dat
telefoons en geluidsdragers in de klas zichtbaar zijn.

Schoolveiligheidsplan

In het schoolveiligheidsplan staat beschreven wat de procedures zijn om de
sociale en fysieke veiligheid van de leerlingen en medewerkers te waarborgen
en welke functionarissen daarvoor verantwoordelijk zijn. Het schoolveiligheids-
team evalueert drie maal per jaar de integrale veiligheid en past, waar nodig,
het plan aan. .

Het lesrooster

Spieringshoek volgt het volgende rooster:

 

Lestijden

normaal

40-minutenrooster

45-minutenrooster

1e lesuur

08.15-09.05

08.15 - 09.05

08.15 - 09.00

2e lesuur

09.05 - 09.55

08.55 – 09.35

09.00 - 09.45

 3e lesuur

09.55 - 10.45

09.35 – 10.15

09.45 - 10.30

 

pauze

pauze

pauze

 4e lesuur

11.10 - 12.00

10.35 – 11.15

10.55 - 11.40

 5e lesuur

12.00 - 12.50

 11.15 – 11.55

11.40 - 12.25

 

pauze

      11.55 - 12.35 (6e)

pauze

6e lesuur 

13.20 - 14.10

pauze 12.35-13.00

12.55 - 13.40

7e lesuur 

14.10 - 15.00

13.00 - 13.40

13.40 - 14.25

8e lesuur 

 15.00 - 15.50

13.40 – 14.20

14.25 - 15.10


Normaliter werkt de school met het vijftig minutenrooster (eerste kolom). Op elke donderdag werkt de school echter met een 45 minutenrooster. Na 14.25 uur vergadert het personeel van de school. Tijdens de periode van de rapportvergaderingen geldt het 40-minutenrooster.

Schoolpas

Voor een aantal belangrijke dingen binnen school is de schoolpas nodig: bij het melden van te laat komen of afwezigheid, het lenen van boeken, het gebruik van computers in het studiecentrum, studieuren en het verkrijgen van toegang tot disco’s. Daarom dient een leerling de schoolpas elke dag bij zich te hebben.

Een schoolpas heeft een geldigheidsduur van een jaar: Een schoolpas mag dus niet na het afsluiten van een leerjaar worden weggegooid, maar pas nadat de schoolfotograaf is geweest en er nieuwe passen zijn uitgedeeld. Als een schoolpas beschadigd is, niet meer gebruikt kan worden, onleesbaar is of verloren wordt, dan heeft een leerling een nieuwe schoolpas nodig. Deze is, tegen betaling, verkrijgbaar bij de heer Van den Berg, in het studiecentrum.

Onderwijstijd

Spieringshoek houdt zich al jaren aan de voorgeschreven wettelijke normen met betrekking tot de onderwijstijd. Alle leerlingen in de eerste twee leerjaren krijgen minimaal 1040 uur onderwijstijd. In klas 3 en de bovenbouw geldt een minimale onderwijstijd van 1000 per jaar. De examenklassen krijgen minimaal 700 onderwijstijd.

Het volgen van de lessen

Alle leerlingen, ook de leerlingen van de examenklassen, zijn verplicht alle lessen volgens het lesrooster bij te wonen. Blijft een leerling zonder reden weg uit de les, dan kan hij of zij op straf rekenen. Roosterwijzigingen staan elke dag op internet en op de monitoren op school. Leerlingen moeten hier ’s ochtends bij binnenkomst en ’s middags bij vertrek op letten. Is een docent er bij het begin van de les niet, dan moeten de leerlingen bij het lokaal blijven wachten. De klassenvertegenwoordig(st)er meldt bij de roostermakers dat de docent afwezig is en krijgt van hen vervolgens nadere informatie.

Mocht een docent plotseling afwezig zijn, dan willen wij de lessen niet verloren laten gaan. Dat betekent dat een andere docent de les overneemt of dat een onderwijsassistent de les verzorgt aan de hand van opdrachten.

Tijdens alle lessen wordt de aanwezigheid gecontroleerd. Mocht blijken, dat het verzuim ongeoorloofd is of dat er twijfel is aan de rechtmatigheid van het verzuim, dan neemt de afdelingsleider contact op met thuis. Wij vinden het van essentieel belang – mede met het oog op de veiligheid en de resultaten – dat onze leerlingen alle lessen volgen.

Afwezigheid

Onderstaande regels met betrekking tot afwezigheid en ziek melden zijn van kracht:

Als een leerling ziek is, dan dienen de ouders of verzorgers dit aan de receptie van de school door te geven tussen 8.00 uur en 8.15 uur met vermelding van voor- en achternaam en klas. Komt een leerling weer op school, dan moet deze een schriftelijke bevestiging met de duur van het verzuim bij de receptie afgeven. Ook voor dokters- en tandartsbezoek is zo’n briefje  noodzakelijk. Hiervoor gebruikt de school een standaardbrief. Deze standaardbrief kunt u vinden op de oudersite of bij de receptie. Wanneer om een andere reden verzuim noodzakelijk is, dan moet een leerling hiervoor vooraf toestemming vragen aan de afdelingsleider.

Bij ongeoorloofd verzuim neemt de school contact op met Leerplicht in de woonplaats van de leerling. Als de leerplichtambtenaren tot de conclusie komen dat het verzuim inderdaad ongeoorloofd is, dan kunnen zij de zaak doorspelen aan het Openbaar Ministerie, waarna de rechter strafmaatregelen kan opleggen.

Een leerling die onder schooltijd ziek wordt, moet zich melden bij de afdelingsleider. De school neemt dan contact op met de ouders of verzorgers voordat de leerling naar huis mag. Leerlingen mogen dus nooit naar huis gaan zonder dat ze zich hebben afgemeld.

Te laat

Leerlingen die zonder geldige reden te laat op school komen, moeten bij de automaat naast de receptie een te-laat-briefje printen met schoolpas. Zonder dat briefje mogen zij het leslokaal niet in. Zij moeten zich eerst melden bij de afdelingsleider. Bij tien keer ongeoorloofd te laat ontvangen de ouders een waarschuwingsbrief en wrodt een melding bij Leerplicht gedaan. Leerlingen die geoorloofd te laat zijn, melden zich bij de receptie en ontvangen een te-laat-briefje.

Lesuitval en tussenuren

Het kan altijd gebeuren dat door ziekte van docenten of activiteiten lessen uitvallen. De invallessen worden gegeven door een onderwijsassisten of een invaldocent. Wij laten de leerlingen dan vervangende werkzaamheden doen. Zij kunnen kiezen tussen het lezen uit hun eigen boek naar keuze, dat leerlingen standaard bij zich horen te hebben, of het maken van rekenopgaven. De leerlingen van de bovenbouw zijn verplicht vier uren per week in het studiecentrum te studeren, zodat ze thuis minder hoeven te doen.

Pauze

In de pauze zijn de lokalen gesloten. Leerlingen kunnen overblijven in de gang op alle verdiepingen (behalve de gang bij de 0-lokalen) of in de grote aula (onderbouw/bovenbouw) of de kleine aula (allen bovenbouw). Wij verwachten van onze leerlingen dat zij alle rommel (pakjes, blikjes e.d.) in de prullenbakken doen, die overal in het gebouw staan. Doen zij dit niet, dan spreken wij hen hierop aan en laten hen  de achtergelaten rommel alsnog opruimen.

Leerlingen mogen zich niet ophouden bij het spoorwegtunneltje, de kinderboerderij en op de parkeerterreinen van de omringende flats en huizen. In het schoolgebouw zijn roken en het eten van kauwgom niet toegestaan.

In de aula is een cateringbedrijf aanwezig, die tussen 10:00 uur en 14:00 uur gezonde broodjes en niet-gefrituurde snacks verkoopt.

Huiswerk

De leerlingen worden goed voorbereid in de les verwacht. Vooraf opgegeven huiswerk moet gemaakt en geleerd zijn. Voor goede onderwijsresultaten is het belangrijk dat dit elke keer nauwgezet gebeurt. Op school kan het huiswerk dagelijks of steekproefsgewijs gecontroleerd worden.

Straf en verwijdering

Bij misdragingen door leerlingen kunnen docenten of afdelingsleiders leerlingen strafwerk opdragen. Zo is het mogelijk dat een leerling het 7e of 8e uur moet terugkomen of een zogenaamd vierkant rooster (van acht uur tot vier uur op school) krijgt.

Wie uit de klas verwijderd wordt, meldt zich direct bij de afdelingsleider. Indien de betreffende afdelingsleider niet aanwezig is, moet de leerling zich melden bij een andere afdelingsleider of bij dhr. Woutersen, conrector.

Proefwerken

Proefwerken moeten minstens een week van tevoren worden opgegeven. In de week voorafgaande aan de repetitieweek (driemaal per jaar) mogen geen leertoetsen of allerlei werkstukken worden afgenomen, respectievelijk opgegeven. Een uitzondering geldt voor de vakken, waarvan geen proefwerk in de proefwerkweek wordt afgenomen.

Na de laatste lesweek zijn er geen lessen meer. Om de leerlingen toch in de gelegenheid te stellen hun werk in te zien, organiseert de school na de proefwerkweek een zogenaamde inzage. Leerlingen kunnen dan hun repetities bij de mentor/vakdocent bekijken. De cijfers van de laatste toetsweek worden niet eerder bekendgemaakt dan op de dag van de teruggave van de toetsen. Voor de regels betreffende de toetsing in de bovenbouw moet het PTA worden geraadpleegd.

Het inhalen van de proefwerken

De verantwoordelijkheid voor het inhalen van gemiste proefwerken ligt bij de leerling. De regel is dat de leerling, zodra hij weer op school is, contact opneemt met de docent van wie hij of zij een repetitie heeft gemist. De docent bepaalt wanneer het werk wordt ingehaald. Elke week heeft Spieringshoek vaste lesuren waarop de repetities kunnen worden ingehaald. Dat is in principe dinsdag het 8e uur en 9e uur. De vakdocent zorgt ervoor dat de betreffende toetsen tijdig bij de onderwijsassistenten zijn die dit uur begeleiden. Ook hier geldt voor de bovenbouw een afwijkende regeling: zie hiervoor het PTA van de betreffende afdeling.

Het gebruik van het schoolgebouw

Het schoolgebouw is een kostbaar bezit, dat in feite eigendom is van docenten en leerlingen. Om het beheer van en het verkeer in dit gebouw te regelen zijn de volgende regels noodzakelijk:

  • De leerlingen mogen tijdens de lessen niet op de gangen verblijven;
  • De leerlingen mogen de studieruimtes en de mediatheek gedurende de lestijden alleen gebruiken om in rust te werken;
  • De leerlingen moeten hun afval in de prullenbakken doen, die overal in het gebouw en op het schoolplein staan.
  • De leerlingen mogen alleen gebruik maken van de hoofdingang aan de zijkant van de school.

Schoonhouden en corvee

Met elkaar moeten we ervoor zorgen dat de school netjes blijft. Daarom horen we afval in de prullenbakken te gooien. Leerlingen dienen in het gebouw de aanwijzingen van docenten en conciërges op te volgen. Groepjes van zeven of acht leerlingen van de onderbouw  krijgen gedurende een of twee weken een corveedienst om het gebouw netjes te houden. Aan het eind van het laatste lesuur moeten de leerlingen de stoelen op de tafels plaatsen. Het is de taak van de docent de leerlingen hierop te wijzen.

Stalling

Spieringshoek  heeft een stalling waarin plaats is voor alle fietsen en scooters. Leerlingen moeten hun fiets in de daarvoor bestemde beugels hangen. Scooters mogen ze alleen plaatsen naast de stalen beugels. Fietsen die zomaar tussen andere fietsen staan, kunnen aan de ketting worden gelegd. De school is niet aansprakelijk voor schade aan fiets of scooter.

Garderobe en lockers

Op Spieringshoek heeft elke leerling een eigen locker die alleen geopend kan worden met een persoonlijk code. Om vervelende zaken in de toekomst te voorkomen, is het verstandig deze code niet aan anderen te laten weten. Om ongeoorloofd gebruik tegen te gaan is het delen van een kluisje niet toegestaan.

Leerlingen mogen hun jassen niet in het schoolgebouw laten slingeren. Jassen horen in de lockers. . De lockers zijn zo ontworpen, dat er voldoende luchtcirculatie is voor de dagen dat er een natte jas in moet worden opgeborgen. Daarnaast kunnen leerlingen een plastic zak meenemen om hun natte jas in de locker te leggen. Ook tassen mogen niet onbeheerd in het gebouw staan. Leerlingen dienen deze, ook in tussenuren, op te bergen in de lockers. Het is niet toegestaan dat leerlingen hun locker als boekenkast gebruiken. Boeken moeten mee naar huis genomen worden.

De schoolleiding behoudt zich het recht voor de lockers op elk moment van de dag te controleren. In bepaalde gevallen is het zelfs mogelijk dat dit in samenwerking met de politie gebeurt.

Lift

In het gebouw is een lift aanwezig. Alleen leerlingen die hiervoor toestemming hebben van de afdelingsleider mogen deze gebruiken.

De personeelskamer

De personeelskamer is bestemd voor medewerkers van Spieringshoek. Leerlingen hebben er dus geen toegang. Het is ook niet de bedoeling dat de leerlingen in de pauze allerlei docenten te spreken vragen.

De gymnastieklessen

Gymnastieklessen zijn van belang voor een goede gezondheid en een goede conditie. Leerlingen mogen de gymnastieklessen alleen maar volgen als zij sportkleding dragen. Voor de onderbouw schrijven wij speciale sportkleding voor.

Openingstijden school

De school is geopend tussen 7.45 uur en 16.30 uur. De school is telefonisch bereikbaar van 08.00 uur - 16.30 uur. Bezoekers dienen zich te melden bij de receptie.

Vermissing en schade

Nadrukkelijk wijzen we de leerlingen op hun verantwoordelijkheid voor hun eigen spullen en die van een ander. Vanaf het moment dat elke leerling een locker heeft, is het niet meer toegestaan spullen in de school te laten slingeren. Leerlingen mogen hun jassen niet meer meenemen naar de gangen en voor de klas neerleggen, maar moeten deze opbergen in de lockers.

Tijdens de gymles op school of andere locaties kunnen leerlingen hun kostbaarheden in hun locker stoppen of bij de gymleraar achterlaten. Het is niet verstandig om deze achter te laten in de kleedruimte of in een jas in de garderobe.

De school en het personeel zijn niet aansprakelijk voor beschadiging en diefstal van fietsen of andere voorwerpen, op eigen terrein of op de sportvelden. Als er aan gebouw, meubilair of bezittingen van anderen schade is toegebracht, dient dat gemeld te worden. Wij verzoeken alle vermissingen en schade, hoe gering ook, te melden bij de school. Bij diefstal van schooleigendommen doen we aangifte bij de politie. De school registreert verlies of diefstal van waardevolle eigendommen. Daarom worden leerlingen verzocht altijd hiervan melding te doen bij dhr. Woutersen, conrector. Door de registratie kunnen later teruggevonden voorwerpen noagl eens bij de rechtmatige eigenaar worden teruggebracht.

Het is mogelijk verlies of beschadigingen van eigendommen zoals tassen, boeken en fietsen, te verzekeren (zie verder het hoofdstuk Financiën in de schoolgids).

Veiligheid op school

Het is belangrijk je ook veilig te voelen op weg naar en van school. Als je iets overkomt en je bent  in de buurt van de school, dan kun je het best teruggaan naar school. Daar is altijd iemand aanwezig om te helpen en zonodig de ouders te bellen. Ter plekke kunnen leerlingen, als ze een mobieltje hebben, de politie bellen via 112.

Ouders raden we aan om bij serieuze incidenten altijd aangifte te doen bij de politie en contact op te nemen met de afdelingsleider van hun kind. In dit kader heeft de school ook regelmatig  contact met de wijkpolitie.

Het gebruik en verhandelen van drugs in en rondom de school, en het gebruik van geweld is ten strengste verboden (zie schoolgids).

Spieringshoek, een veilige school

Spieringshoek is een veilige school. Dat willen we ook zo houden. Dat betekent bijvoorbeeld dat het gebruik van drugs in en rondom het schoolgebouw streng verboden is. Het verhandelen van drugs in en rondom de school en het gebruik van geweld kunnen leiden tot verwijdering. In de meeste gevallen doet Spieringshoek ook aangifte bij de politie. Nadrukkelijk willen wij hierbij aangeven dat de verantwoordelijkheid verder gaat dan het schoolgebouw en het schoolterrein: ook bij incidenten rondom het schoolgebouw zullen wij leerlingen ter verantwoording roepen en zonodig sancties opleggen.

Pesten

Pesten tolereren wij niet. Of het nu gaat om pesten in en rondom de school of via social media of e-mail, altijd zullen wij leerlingen ter verantwoording roepen. In de brugklas bespreekt de mentor het pestprotocol. Ook wijst de mentor de leerlingen op de consequenties.

Agenda
woensdag, 18 september
donderdag, 19 september
19.30 uur: ouderavond 4 vwo
vrijdag, 20 september
zaterdag, 21 september
zondag, 22 september
maandag, 23 september
dinsdag, 24 september

 

Fotoalbum
Naar de fotoalbums