Afspraken en regels

In de schoolgids blz. 27 t/m 32 vindt u ook alle afspraken en regels.

De dagelijkse gang van zaken

Op onze school volgen veel leerlingen onderwijs. Dat maakt noodzakelijk dat er plichten en regels zijn waaraan iedereen zich moet houden. Die regels zijn er niet om de regels, maar opdat iedereen in deze school zich veilig voelt. Uitgangspunt daarbij is de opvatting dat wij respect voor elkaar moeten hebben.

Algemene gedragsregels

Groepsvorming

Een belangrijk kenmerk van onze katholieke scholengemeenschap is vertrouwen en een goede sfeer. Belangrijke voorwaarde daarbij is respectvol omgaan met ieder persoon. Waarden als solidariteit, zorg en geduld staan centraal. Wij willen niet dat leerlingen groepen vormen uitsluitend op basis van taal, etnische achtergrond, identiteit of geloofdsovertuiging en daarmee andere leerlingen buitensluiten. Wij kiezen voor gedragsregels die mogelijke vooroordelen ten aanzien van verschillende groepen in onze samenleving proberen te voorkomen. Groepsvorming ontstaat door het spreken van een andere taal dan Nederlands of door het dragen van kleding met nationalistische en politieke opdruk. Vanwege een gelijke behandeling en benadering van alle leerlingen zijn deze uitingen op school en tijdens verplichte lesvervangende activiteiten buiten de school, zoals excursies, niet toegestaan.

Respectvol omgaan met elkaar

Vanuit onze identiteit zijn wij gewend met respect met elkaar om te gaan. Dit geldt voor de omgang tussen leerlingen onderling, de omgang tussen leerlingen en medewerkers en de omgang tussen medewerkers onderling. Wij hechten dan ook aan goede omgangsvormen en zien het niet dragen van hoofddeksels en het niet bedekken van het gezicht als onderdeel daarvan. Beide kunnen de communicatie immers verstoren. Ook opdruk op truien en T-shirts, die in strijd zijn met de normen en waarden die wij hanteren, vallen daar onder.

Religieuze uitingen

Naast deze algemene voorschriften heeft de school een duidelijk, consequent en consistent beleid ten aanzien van uitingen van een religie anders dan de katholieke, zoals hoofddoekjes, keppeltjes etc.

Spieringshoek is een katholieke school en naast leerlingen van katholieke of protestants-christelijke huize zijn ook de leerlingen welkom van wie de ouders de grondslag en doelstelling van de school respecteren of onderschrijven. Voor de verwezenlijking van haar grondslag beroept de school zich op artikel 7, tweede lid van de Algemene wet gelijke behandeling (AWGB). Dit artikel bepaalt dat een instelling voor bijzonder onderwijs de mogelijkheid heeft om eisen te stellen, die gelet op het doel van de instelling, nodig zijn voor de verwezenlijking van haar grondslag.

De school beschouwt een religieuze uiting anders dan een katholieke, als het nemen van afstand zowel in gedrag als handelen van de grondslag van de school. Het bestuur van de school staat dit dan ook niet toe, omdat door deze uitingen de grondslag die nodig is voor het verwezenlijken van het statutaire doel van de stichting waaronder de school ressorteert, zijnde het verzorgen van katholiek onderwijs, niet in stand kan worden gehouden.

Met het ondertekenen van het inschrijfformulier geven ouders aan de grondslag van de school te onderschrijven of te respecteren en daarmee het bovenstaande beleid van de school te accepteren.

Smartphones en geluidsdragers

Het gebruik van geluidvoortbrengende apparaten, zoals een iPod of headset zijn in schoollokalen niet toegestaan. In het studiecentrum is het beluisteren van muziek via een koptelefoon/oortjes wel toegestaan.

Smartphones

Het gebruik van een mobiele telefoon e.d. is in de lokalen en gangen niet toegestaan. De telefoons mogen daar ook niet zichtbaar zijn, behalve met toestemming van de docent vanwege een lesactiviteitt. Het is verboden te telefoneren, geluidsopnames en foto's te maken en te filmen en deze te versturen. Een  uitzondering hierop is de aula en de kleine aula voor de bovenbouw. Bij overtreding moet de telefoon ingeleverd worden. Deze kan aan het einde van de dag bij de afdelingsleiders worden opgehaald. De sanctie die hierop staatis drie uur terugkomen in overleg met de leerlingcoördinator. Zowel onderwijspersoneel als onderwijsondersteunend personeel is gerechtigd mobiele  telefoons in te nemen.

Schoolpas

Voor een aantal belangrijke dingen binnen de school is de schoolpas nodig: bij het melden van te laat komen of afwezigheid, het lenen van boeken, de toegang tot het studiecentrum en het verkrijgen van toegang tot disco’s en voor de locker. Daarom dient een leerling de schoolpas elke dag bij zich te hebben.

Een schoolpas heeft een geldigheidsduur van twee jaar. Als een schoolpas beschadigd is, niet meer gebruikt kan worden, onleesbaar of verloren is, dan heeft een leerling een nieuwe schoolpas nodig. Deze is, tegen betaling van € 12,50, verkrijgbaar bij de leerlingenadministratie.

Onderwijstijd

Spieringshoek houdt zich al jaren aan de voorgeschreven wettelijke normen met betrekking tot de onderwijstijd per 1 augustus 2015. Op de havo krijgen alle leerlingen minimaal 4700 uur onderwijstijd en op het vwo krijgen de leerlingen minimaal 5700 uur onderwijstijd.

Het volgen van de lessen

Alle leerlingen zijn verplicht alle lessen volgens het lesrooster bij te wonen. Blijft een leerling zonder geldige reden weg uit de les, dan kan hij of zij op een sanctie rekenen. Is een docent er aan het begin van een les niet, dan moeten de leerlingen bij het lokaal blijven wachten. De klassenvertegenwoordig(st)er meldt bij de roostermakers dat de docent afwezig is en krijg van het vervolgens nadere informatie. Mocht een docent plotseling afwezig zijn, dan willen wij geen onderwijstijd verloren laten gaan. Dat betekent dat een andere docent de les overneemt of dat een onderwijsassistent de les verzorgt aan de hand van opdrachten.

Tijdens alle lessen wordt de aanwezigheid gecontroleerd. Mocht blijken dat er sprake is van ongeoorloofd verzuim, dan neemt de verzuimcoördinator contact op met thuis. Wij vinden het van groot belang, - mede met het oog op de veiligheid en de onderwijsresultaten - dat onze leerlingen alle lessen volgen.

Afwezigheid

De regels met betrekking tot afwezigheid en ziekmelden zijn als volgt.
Als een leerling ziek is, dan dienen de ouders of verzorgers dit aan de receptie van de school of de verzuimcoördinator door te geven tussen 08.00 uur en 08.15 uur met vermelding van voor- en achternaam en klas. Voor gepland dokters- en tandartsbezoek moet de standaardbrief bij de receptie ingeleverd worden. De standaardbrief kan vanaf het ouderportaal op de website worden gedownload. Ook bij lokaal 008 is de standaardbrief beschikbaar.

Voor de bovenbouw geldt dat voor geplande afwezigheid, zoals proefstuderen, open dagen, kan een week van tevoren bij de leerlingcoördinator toestemming worden gevraagd. Bij te voorziene verdringing van toetsen door geplande afspraken buiten school (medisch of anderszins) dient vooraf met de betreffende docent contact te worden opgenomen.

Bij ongeoorloofd verzuim neemt de school contact op met Leerplicht in de woonplaats van de leerling. Als de leerplichtambtenaren tot de conclusie komen dat het verzuim inderdaad ongeoorloofd is, dan kunnen zij de zaak doorspelen aan het Openbaar Ministerie, waarna de rechter strafmaatregelen kan opleggen. Voor Spieirngshoek is mevr. J. Janse, leerplichtambtenaar, het aanspreekpunt (j.janse@maassluis.nl).

Een leerling die onder schooltijd ziek wordt, moet zich melden bij de leerlingcoördinator. Leerlingen mogen dus nooit naar huis gaan zonder dat ze zich hebben afgemeld bij de leerlingcoördinator. De school neemt in geval van brugklasleerlingen contact op met de ouders of verzorgers, voordat de leerling naar huis mag.

Te laat

Leerlingen die zonder geldige reden te laat op school komen, moeten bij de automaat bij lokaal 008 een telaatbriefje printen met de schoolpas. Onderbouwleerlingen moeten dit briefje laten ondertekenen door de leerlingcoördinator. Zonder dit briefje mogen zij het leslokaal niet in. De leerling meldt zich bij de derde keer de volgende dag 30 minuten voor de eerste les in lokaal 008. Bij negen keer te laat komen, wordt een melding bij de afdeling Leerplicht gedaan.

Lesuitval en tussenuren

Het kan gebeuren dat door ziekte van docenten activiteiten of lessen uitvallen. Wij laten de leerlingen vervangende werkzaamheden doen.Leerlingen in de onderbouw kunnen dan lezen uit het eigen boek naar keuze of doen een opdracht die is opgegeven door de vakdocen. Leerlingen in de bovenbouw gaan studeren in het studiecentrum. Invallessen worden door een onderwijsassistent of invaldocent gegeven. De leerlingen van de bovenbouw zijn verplicht vier uren per week in het studiecentrum te studeren, om op school alvast een deel van het huiswerk te maken of om te oefenen met het daar aanwezige oefenmateriaal.

Pauze

In de pauze zijn de lokalen gesloten. Leerlingen kunnen overblijven in de gang op alle verdiepingen (behalve de gang bij de 0-lokalen en de lokalen 210 t/m 221), of in de grote aula (onderbouw/bovenbouw), in de kleine aula (alleen bovenbouw) of buiten. Wij verwachten van onze leerlingen dat zij alle afval (pakjes, blikjes e.d.) in de prullenbakken gooien, die overal in het gebouw staan. Doen zij dit niet, dan spreken wij hen hierop aan en laten door hen de achtergelaten rommel alsnog opruimen.

 Leerlingen mogen zich niet ophouden bij het spoorwegtunneltje, de kinderboerderij en op de parkeerterreinen van de omringende flats en huizen. In het schoolgebouw en op het schoolterrein zijn roken en het drinken van energiedranken niet toegestaan.

 In de aula verkoopt cateringbedrijf Markies tussen 10:00 uur en 14:00 uur gezonde broodjes en niet-gefrituurde snacks.

Huiswerk

De leerlingen worden goed voorbereid in de les verwacht. Opgegeven huiswerk moet gemaakt en geleerd zijn. Voor goede onderwijsresultaten is het belangrijk dat dit elke keer nauwgezet gebeurt. Wie uit de klas verwijderd wordt, meldt zich bij de leerlingcoördinator. In uitzonderlijke gevallen of bij herhaling kan een schorsing worden opgelegd.

Straf en verwijdering

Bij misdragingen door leerlingen kunnen docenten of leerlingcoördinatoren leerlingen strafwerk opdragen. Zo is het mogelijk dat een leerling het 7e of 8e uur moet terugkomen of een zogenaamd vierkant rooster (van acht uur tot vier uur op school) krijgt.

Toetsen

Toetsen moeten minstens een week van tevoren worden opgegeven. In de week voorafgaande aan de toetsweek (driemaal per jaar) mogen geen leertoetsen worden afgenomen of allerlei werkstukken worden ingeleverd, respectievelijk opgegeven. Een uitzondering geldt voor de vakken waarvan geen proefwerk in de toetsweek wordt afgenomen.

Om de leerlingen in de gelegeneheid te stellen hun werk in te zien, organiseert de school na de toetsweek een zogenaamde inzage. Leerlingen kunnen dan hun repetities bij de mentor/vakdocent bekijken.
Voor de regels betreffende de toetsing in de bovenbouw moet het PTA worden geraadpleegd.

Het inhalen van toetsen

De verantwoordelijkheid voor het inhalen van gemiste toetsen ligt bij de leerling. De regel is dat de leerling, zodra hij weer op school is, contact opneemt met de docent van wie hij of zij een repetitie heeft gemist. De docent bepaalt wanneer het werk wordt ingehaald. Elke week heeft Spieringshoek vaste lesuren waarop de repetities kunnen worden ingehaald. Dat is in principe dinsdag het 7e, 8e uur en 9e uur. De vakdocent zorgt ervoor dat de betreffende toetsen tijdig ingeleverd zijn bij de onderwijsassistenten die dit uur begeleiden. Ook hier geldt voor de bovenbouw een afwijkende regeling: zie hiervoor het PTA van de betreffende afdeling.

Het gebruik van het schoolgebouw

Het schoolgebouw is een kostbaar bezit, dat in feite eigendom is van docenten en leerlingen. Om het beheer van en het verkeer in dit gebouw te regelen zijn de volgende regels noodzakelijk:

  • De leerlingen mogen tijdens de lessen niet op de gangen verblijven;
  • De leerlingen mogen de studieruimte of de aula’s gedurende de lestijden gebruiken om in rust te werken;
  • De leerlingen moeten hun afval in de prullenbakken doen, die overal in het gebouw en op het schoolplein staan;
  • De leerlingen mogen alleen gebruikmaken van de hoofdingang aan de zijkant van de school.

Schoonhouden en corvee

Met elkaar moeten we ervoor zorgen dat de school netjes blijft. Daarom horen we afval in de prullenbakken te gooien. Leerlingen dienen in het gebouw de aanwijzingen van docenten en conciërges op te volgen. Groepjes van zeven of acht leerlingen van de onderbouw krijgen gedurende een of twee weken een corveedienst om het gebouw netjes te houden. Aan het eind van het laatste lesuur moeten de leerlingen de stoelen op de tafels plaatsen. Het is de taak van de docent de leerlingen hierop te wijzen.

Stalling

Spieringshoek  heeft een stalling waarin plaats is voor alle fietsen en scooters. Leerlingen moeten hun fiets in de daarvoor bestemde beugels hangen. Fietsen met een bak of bagagerek voorop hebben een eigen parkeerplaats. Scooters mogen alleen geplaatst worden op de daarvoor bestemde parkeerplaats langs het gymlokaal. Tegen leerlingen die hun fiets of scooter die zomaar tussen andere fietsen zetten of op andere niet-toegestane plaatsen, kunnen maatregelen genomen worden. De conciërges regelen het plaatsen van de fietsen aan het begin van de dag. De school is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan fiets of scooter.

Garderobe en lockers

Op Spieringshoek heeft elke leerling een eigen loker die alleen geopend kan worden met zijn schoolpas of mobiele telefoon. Om ongeoorloofd gebruik tegen te gaan, is het delen van een kluisjes niet toegestaan. Leerlingen mogen hun jassen niet in het schoolgebouw laten slingeren. Jassen horen in de lockers. De lockers zijn zo ontworpen dat er voldoende luchtcirculatie is voor de dagen dat er een natte jas in moet worden opgeborgen. Ook tassen mogen niet onbeheerd in het gebouw staan. Leerlingen dienen deze, ook in tussenuren, op te bergen in de lockers. Het is niet toegestaan dat leerlingen hun locker als boekenkast gebruiken. Boeken moeten mee naar huis genomen worden.

 De lockers zijn eigendom van de school. De schoolleiding behoudt zich het recht voor de lockers op elk moment van de dag te openen en controleren, zonder voorafgaand bericht, al of niet in het bijzijn van de leerling of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger(s). In bepaalde gevallen is het zelfs mogelijk dat dit in samenwerking met de politie gebeurt.

Lift

In het gebouw is een lift aanwezig. Alleen leerlingen die hiervoor toestemming hebben van de leerlingcoördinator, mogen deze gebruiken. Zij hebben in zo’n geval een liftpas.

LO

Gymnastieklessen zijn van belang voor een goede gezondheid en een goede conditie. Leerlingen mogen de gymnastieklessen alleen maar volgen als zij sportkleding dragen. Voor de onderbouw schrijven wij speciale sportkleding voor. Bij blessures moet een leerling altijd een briefje van de ouders of verzorgers meenemen.

Openingstijden school

De school is telefonisch bereikbaar van 8:00 uur tot 16:30 uur. Bezoekers dienen zich te melden bij de receptie.

Vermissing en schade

Nadrukkelijk wijzen we de leerlingen op hun verantwoordelijkheid voor hun eigen spullen en die van een ander. Vanaf het moment dat elke leerling een locker heeft, is het niet meer toegestaan spullen in de school te laten slingeren. Leerlingen mogen hun jassen niet meer meenemen naar de gangen en voor de klas neerleggen, maar moeten deze opbergen in de lockers.

Omdat toezicht tijdens de gymles in kleedruimtes en op het sportveld van HCS niet altijd mogelijk is, is het niet toegestaan waardevolle eigendommen als mobiele telefoon, sieraden, portemonnees en grafische rekenmachines mee te namen naar de gymles. Voor de gymles mnoeten de spullen in de locker achtergelaten worden of afgegeven worden bij de gymnastiekdocent. De school en het personeel zijn niet aansprakelijk voor beschadiging en diefstal van fietsen of andere voorwerpen, op eigen terrein of op de sportvelden. Als er aan gebouw, meubilair of bezittingen van anderen schade is toegebracht, dient dat gemeld te worden. Wij verzoeken alle vermissingen en schade, hoe gering ook, te melden bij de school. Bij diefstal van eigendommen doen we aangifte bij de politie. De school registreert verlies of diefstal van waardevolle eigendommen. Daarom worden leerlingen verzocht altijd hiervan melding te maken bij dhr. Woutersen, conrector. Door de registratie kunnen later teruggevonden voorwerpen  bij de rechtmatige eigenaar worden teruggebracht.

Veiligheid op school

Het is belangrijk je ook veilig te voelen op weg naar en van school. Als je iets overkomt en je bent  in de buurt van de school, dan kun je het best teruggaan naar school. Daar is steeds iemand aanwezig om te helpen en zonodig de ouders te bellen. Ondersteunend personeel en alle lo-docenten zijn gecertificeerde EHBO - en AED-medewerkers. Ter plekke kunnen leerlingen, als ze een mobieltje hebben, de politie bellen via 112. Ouders raden wij aan om bij serieuze incidenten altijd aangifte te doen bij de politie en contact op te nemen met de leerlingcoördinator van hun kind. In dit kader heeft de school ook regelmatig contact met de wijkpolitie.

Spieringshoek, een veilige school

Spieringshoek is een veilige school. Dat willen we ook zo houden. Dat betekent bijvoorbeeld dat het gebruik van drugs in en rondom het schoolgebouw streng verboden is. Het verhandelen van drugs in en rondom de school en het gebruik van geweld kunnen leiden tot verwijdering van de school. In de meeste gevallen doet Spieringshoek ook aangifte bij de politie. Nadrukkelijk willen wij hierbij aangeven dat de verantwoordelijkheid verder gaat dan het schoolgebouw en het schoolterrein: ook bij incidenten rondom het schoolgebouw zullen wij leerlingen ter verantwoording roepen en hun zonodig sancties opleggen. Ook tijdens schoolactiviteiten buiten de school. Spieringshoek is alleen toegankelijk voor leerlingen van Spieringshoek.

Pesten

Pesten tolereren wij niet. Of het nu gaat om pesten in en rondom de school of via e-mail of sociale media, wij zullen altijd leerlingen ter verantwoording roepen.De mentor bespreekt het antipestprotocol. Ook wijst de mentor de leerlingen op de concequenties. De antipestcoördinator is mevr. F. Yürdem.

 

 

Agenda
woensdag, 18 september
donderdag, 19 september
19.30 uur: ouderavond 4 vwo
vrijdag, 20 september
zaterdag, 21 september
zondag, 22 september
maandag, 23 september
dinsdag, 24 september

 

Fotoalbum
Naar de fotoalbums