Communicatie naar ouders/verzorgers

Ouderavonden

Voor elk leerjaar organiseert de school aan het begin van het studiejaar een oudermiddag/-avond waarop ouders kunnen kennismaken met de verantwoordelijke afdelingsleider, de mentoren en zo mogelijk leerlingcoördinator. Op deze avonden komen algemene zaken betreffende dat leerjaar aan de orde. Aan het einde van het eerste trimester vinden in alle klassen de leerlinggestuurde evaluatiegesprekken met de leerling, ouders/verzorgers en mentor op school plaats. Daarnaast organiseert de school ook ouderavonden over specifieke onderwerpen. Zo is er voor de ouders van onze brugklasleerlingen een avond over de keuze van de leerlingen voor een bepaald schooltype en voor de ouders van de derdeklassers een avond over de profielkeuze in de bovenbouw van onze school. Naast deze ouderavonden organiseert de school na het eerste en tweede rapport een rapportgesprek. Op een middag/avond kunnen ouders/verzorgers een afspraak maken met de mentor en/of (twee) vakdocenten. Ouders kunnen dan, samen met hun zoon of dochter, de schoolresultaten bespreken. Eenmaal per jaar organiseert de ouderraad een algemene ouderavond die altijd in het teken staat van een bepaald thema, bijvoorbeeld ouderbetrokkenheid.

Ouderportaal en Somtoday app

Via het ouderportaal op onze website hebben de ouders van leerlingen tot 16 jaar direct inzage in de actuele resultaten van hun zoon of dochter. Conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) gaat de overeenkomst tussen de school en de ouders over uitwisselen van informatie over de leerling, wanneer een leerling 16 jaar wordt, automatisch over in een overeenkomst tussen de school en de leerling. Leerlingen van 16 jaar en ouder moeten in Somtoday aangeven of zij wel of geen toestemming geven voor het uitwisselen van informatie met hun ouders.1)

Aan het begin van het schooljaar ontvangt elke ouder een persoonlijke inlogcode om in te loggen op het ouderportaal van Spieringshoek.1)

Op dit portaal en in de app vindt u:

• de gegevens van uw dochter/zoon;
• gegevens van de ouders/verzorgers;
• lesrooster;
• cijfers van uw dochter/zoon;
• huiswerk dat is opgegeven;
• registratie van de afwezigheid van uw dochter/zoon;
• mededelingen en correspondentie die voor ouders van belang zijn.

Omdat we als school steeds meer digitaal werken, worden brieven voornamelijk per e-mail naar de ouders verzonden. Het is daarom erg belangrijk dat uw e-mailadres juist in ons systeem staat. Daarnaast is er tussentijds contact met de mentoren over de studievoortgang. Uiteraard blijven de traditionele rapporten bestaan.

1) Op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) dienen leerlingen van 16 jaar en ouder de school toestemming te verlenen voor het verstrekken van informatie aan hun ouders.

De leerlingen hebben een eigen Spieringshoek-mailadres en worden geïnformeerd via het leerlingenportaal en de Somtoday app. Zij kunnen daar ook terecht voor hun rooster en cijfers.

Nieuwsbulletin

Twee keer per jaar verschijnt ons Nieuwsbulletin (digitaal). In dit magazine besteden wij aandacht aan allerlei actuele zaken.

Agenda
woensdag, 18 september
donderdag, 19 september
19.30 uur: ouderavond 4 vwo
vrijdag, 20 september
zaterdag, 21 september
zondag, 22 september
maandag, 23 september
dinsdag, 24 september

 

Fotoalbum
Naar de fotoalbums