Financiën  schooljaar 2018-2019

Zie schoolgids pag. 33 en 34.

Algemeen

Spieringshoek onderschrijft het convenant dat de minister van Onderwijs heeft afgesloten met organisaties van vertegenwoordigers van ouders om de schoolkosten zo laag mogelijk te houden. Dat betekent dat Spieringshoek elk jaar heel kritisch naar de diverse posten en de hoogte van de bedragen kijkt.

Als u een betalingsregeling wenst te treffen, dan kunt u contact opnemen met onze financiële administratie: finad@spieringshoek.nl.

Spieringshoek maakt met u de afspraak dat er naast de vrijwillige ouderbijdrage en de eventuele extra kosten geen kosten in de loop van het schooljaar in rekening worden gebracht. Een uitzondering hierop zijn wellicht de kosten van een klassenuitje (onder leiding van een mentor).

Gratis schoolboeken

Wat is gratis?

De schoolboeken zijn voor de ouders gratis. Een aantal (ondersteunende) leermiddelen blijft voor rekening van de ouders. Het gaat hierbij om woordenboeken, literatuur, atlas, rekenmachine en materialen voor de praktijkvakken.

Wat verandert er bij het bestellen en leveren van de leermiddelen?

Het bestellen en leveren van het leermiddelenpakket gaat ook het komend jaar volgens de gebruikelijke procedure, namelijk via Van Dijk Educatie. Leerlingen/ouders bestellen de benodigde leermiddelen. De rekening van de leermiddelen, met uitzondering van de hierboven beschreven ondersteunende leermiddelen, gaat naar de school.

Borg

Spieringshoek vraagt geen borg voor het leermiddelenpakket.

Verzendkosten

Ondanks de landelijke discussie of vo-scholen deze kosten al dan niet in rekening moeten/mogen brengen, heeft Spieringshoek besloten de kosten voor haar rekening te nemen.

Specificatie vrijwillige ouderbijdrage

De vrijwillige ouderbijdrage is vrijwillig en u heeft het recht om niet te betalen. Echter, de school is voor een aantal activiteiten en voorzieningen afhankelijk van de bijdrage van de ouders. Wij zouden het graag anders zien, maar dat is nu eenmaal de realiteit waar ook wij mee te maken hebben. Tegenover uw bijdrage staan bijvoorbeeld alle buitenlesactiviteiten, de diploma-uitreiking, het proefwerkpapier en ga zo maar door. Deze kunnen niet bekostigd worden uit de regluliere financiering vanuit de overheid.
Zoals de wet voorschrijft dat uw bijdrage vrijwillig is, stelt deze ook dat ouders die niet wensen te betalen geen aanspraak kunnen maken op de hiermee bekostigde voorzieningen. Als schoolleiding zullen we aan dit principe invulling geven. Gelukkig realiseren verreweg de meeste ouders zich wat het belang is voor de school van deze bijdrage.


Wij delen de vrijwillige ouderbijdrage op in een bijdrage voor veiligheid, een bijdrage voor leerjaaractiviteiten en een bijdrage voor onderwijsgerelateerde voorzieningen.

Veiligheid

Huur kluisjes, schoolpas, collectieve ongevallenverzekering.

Leerjaaractiviteiten

Leerjaar 1: sportdag en sporttoernooien, Efteling, project Schepping, excursies,vieringen, activiteiten.

Leerjaar 2: kennismakingskamp, excursies, sporttoernooien, vieringen, activiteiten.

Leerjaar 3: project Bevrijding, sporttoernooien, vieringen, managementgame, activiteiten.

Leerjaar 4: introductiedag, excursies, sporttoernooien, vieringen, veilingspel, activiteiten.

Leerjaar 5: sporttoernooien, vieringen, excursies, activiteiten

Leerjaar 6: sporttoernooien, vieringen, excursies, activiteiten. 

Onderwijsgerelateerde voorzieningen

Materiaal praktijkvakken, kosten digitale communicatie, reproductiekosten, softwarelicenties, kosten mediatheek, administratieve kosten, portaalkosten SOM, persoonlijke post, kosten keuzebegeleiding, bijdrage leerlingenraad, proefwerkpapier, examenfeest, diploma-uitreiking, keuzeactiviteiten lichamelijke opvoeding, bijdrage ouderraad, e.d.

Eventuele extra kosten

Buiten de vrijwillige ouderbijdrage kunt u de volgende kosten verwachten, indien uw kind aan een van de volgende activiteiten deelneemt:

Brugklas:
- De extra kosten voor het technasium en de internationale klas bedragen € 200,00.
- De extra kosen voor de sportklas of theaterklas bedragen € 100,00.

Mentoruitjes zijn niet in de ouderbijdrage opgenomen. De kosten van de reizen, de uitdag van de examenklassen en de studiereis naar Spanje in de vierde klas worden afzonderlijk met u afgerekend. U ontvangt daarvoor een aparte nota.

Vrijwillige ouderbijdrage per leerjaar:

Zonder de eventuele extra kosten bedraagt de vrijwillige ouderbijdrage per leerjaar:

Leerjaar 1: € 160,00 
Leerjaar 2: € 215,00
Leerjaar 3: € 140,00
Leerjaar 4: € 155,00
Leerjaar 5: € 150,00
Leerjaar 6: € 150,00   

Ongevallenverzekering

In de collectieve ongevallenverzekering die de school voor alle leerlingen heeft afgesloten, is onderstaande ongevallendekking opgenomen:

- een uitkering bij overlijden van  € 5000,00;
- een uitkering bij blijvende invaliditeit van maximaal € 50.000,00;
- geneeskundige kosten tot een bedrag van € 2500,00;
- tandheelkundige hulp per element van € 2500,00.

De verzekering is van kracht tijdens de schooluren, tijdens de schooluren en evenementen in schoolverband en gedurende het rechtstreeks van huis naar school gaan en omgekeerd. De verzekering kent geen eigen risico.

 

Tegemoetkoming schoolgaande kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen

Via stichting Leergeld is het mogelijk om een aanvraag te doen voor een kindpakket.

Meer informatie treft u op de website: https://www.elkkinddoetmee.nl/

 

Agenda
woensdag, 18 september
donderdag, 19 september
19.30 uur: ouderavond 4 vwo
vrijdag, 20 september
zaterdag, 21 september
zondag, 22 september
maandag, 23 september
dinsdag, 24 september

 

Fotoalbum
Naar de fotoalbums