Medezeggenschapsraad

Elke school voor voortgezet onderwijs moet een medezeggenschapsraad hebben. Een inspraakorgaan van personeel, ouders en leerlingen, die het beleid van de school in de breedste zin van het woord beoordeelt.

Zo heeft de mr instemmingsrecht of adviesbevoegdheid op organisatorisch en onderwijskundig gebied. Zaken als invoering van vwo+ of uitbreidingsplannen van de school, maar ook het jaarlijks terugkerende formatieplan of de begroting zijn onderworpen aan het oordeel van de mr.

De mr komt in de volledige samenstelling ongeveer acht keer per jaar bijeen. Daarnaast vergadert de personeelsgeleding apart en raadplegen en informeren de ouders en de leerlingen die zitting hebben in de mr de ouderraad respectievelijk de leerlingenraad. In totaal vergadert de mr, in verschillende samenstellingen, 24 keer per schooljaar.

Agenda
woensdag, 18 september
donderdag, 19 september
19.30 uur: ouderavond 4 vwo
vrijdag, 20 september
zaterdag, 21 september
zondag, 22 september
maandag, 23 september
dinsdag, 24 september

 

Fotoalbum
Naar de fotoalbums